Nizam İzzettin’den “Din ve Siyaset İlişkisi” kitabı

Kerküklü akademisyen Dr. Nizam İzzettin tarafından ikinci eseri basıldı. “Din ve siyaset ilişkisi”, tarihsel şartların bir ürünü olup, mevcut siyasal-sosyal ‎gelişmeler çerçevesinde şekillenmiştir. Bu ilişkinin, bir tarafta mezhep ekseninde dinî ‎hassasiyetleri koruma ve yayma gayreti içinde olan din âlimleri ile diğer tarafta dinî ‎meşruiyeti arayan yöneticiler arasındaki ince ancak kopmayacak kadar da güçlü bir ‎bağ olduğu görülür. Ancak bu süreç içerisinde bazı din bilginleri daha edilgen bir rolü ‎kabul ederek haklı veya haksız siyasi otoritenin meşruiyetini şekillendirerek avama ‎empoze etmeye çalışmışlardır.

Burada izlenen temel politika, muhtemel bir meşruiyet ‎sorununda taraflar arasında çıkabilecek çatışmaların altyapısını oluşturacaktı. Bu iniş ‎ve çıkışlı ilişki, ister istemez doktrinin mevcut siyasal yapıya adapte edilmesine yol ‎açmıştır. Bu çalışma bir yandan X. &XI. yüzyıl siyasal ve toplumsal şartlarının ‎‎etkisinde din siyaset ilişkinin nasıl şekillendiği ele alınacakken diğer yandan İslam ‎Tarih ve ‎Kelam bilimi metotları bir arada kullanarak disiplinler arası kategorisinde ‎‎değerlendirilecektir.‎